O programie Erasmus+

Erasmus+ stanowi program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to dziedziny, które mogą znacząco przyczynić się do sprostania zmianom społeczno-ekonomicznym, głównym wyzwaniom, przed jakimi będzie stawać Europa do końca dziesięciolecia, oraz które mogą przyczynić się do realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego

 

 

Nasz partner w projekcie Vitalis Betreuungsgeselischaft für Modellprojekte GmbH

Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, z którą nasza szkoła współpracuje od 2009r. została założona w 1997 r. i pełni rolę organizacji przyjmującej w ramach mobilnościowych programów unijnych. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Schkeuditz, oddalonej o 16 km od saksońskiego Lipska.

Vitalis GmbH specjalizuje się w organizacji stażów dla uczniów szkół technicznych i zawodowych oraz wyjazdów szkoleniowych kadry kształcącej z działu kształcenia zawodowego lub ogólnego. Współpraca z ponad 200 małymi i średnimi przedsiębiorstwami w rejonie Lipska i Halle pozwoliła na przeprowadzenie w przeciągu minionych 19 lat wielu udanych praktyk, jak i programów bazujących na wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami instytucji zajmujących się edukacją ustawiczną. W firmie zatrudnionych jest 20 pracowników, którzy w okresie realizacji stażu przejmują pełną odpowiedzialność za merytoryczną i techniczną realizację założeń projektowych. Programy pobytu, zorganizowane zarówno dla uczniów szkół zawodowych i technicznych, nauczycieli, czy innych pracowników zainteresowanych projektami, udokumentowane zostały przez współpracujące z firmą szkoły, co pozwala nowym partnerom na wcześniejszą weryfikację całego przedsięwzięcia.        

Szkoła nasza dokonała takiej weryfikacji przez rozpoczęciem współpracy z firmą w roku 2009. Organizując przedsięwzięcia projektowe firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH za główny cel swoich działań stawia sobie zwiększenie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy. Zagraniczne doświadczenie zawodowe ukierunkowane jest na podniesienie kompetencji i umiejętności indywidualnych uczestników danego programu, jak i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, celem jak najlepszego przygotowania merytorycznego i praktycznego do wykonywania przyszłego zawodu. Zgodnie z proceduramieuropejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET związanymi z oceną i uznawaniem umiejętności, firma Vitalis monitoruje postępy poprzez regularny kontakt z uczestnikami i stażowymi miejscami docelowymi.

W przeciągu ostatnich 17 lat organizacja goszcząca brała udział w kilkuset projektach zrealizowanych w różnych dziedzinach kształcenia i przyjmuje u siebie rocznie około 2000 gości z krajów Unii Europejskiej. Vitalis GmbH specjalizuje się w organizacji praktyk, w działach typowo technicznych: mechanika ogólna i samochodowa, mechatronika, elektronika, elektryka, elektrotechnika, informatyka, w dziale fryzjerstwa (Vitalis GmbH posiada swój własny salon fryzjerski) i kosmetyki, jak i we wszystkich kierunkach związanych z gastronomią, hotelarstwem czy budownictwem. Działy ukierunkowane na logistykę i spedycję towarów, kierunki związane z handlem i ekonomią, również idealnie pasują i harmonizują z firmami regionu Lipska i Halle. Vitalis GmbH organizowała również dla niemieckich ośrodków szkolenia zawodowego staże zawodowe w Polsce, dzięki czemu zebrała szeroką wiedzę na temat polskiego szkolnictwa zawodowego i wykorzystuje w odpowiedni sposób do opracowywania właściwych programów pobytu dla swoich polskich gości.

Vitalis GmbH posiada swoją własną bazę noclegową i żywieniową, klub młodzieżowy, boisko do gry w siatkówkę i piłkę nożną, miejsce do grillowania, gdzie zarówno młodzież jak i nauczyciele mają możliwość integracji w środowisku europejskim. W samym 2014 r. firma brała udział w licznych projektach mobilnościowych z działu Leonardo da Vinci i Erasmus+ oraz w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Podstawowe dane

Programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),

Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,

Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

 

Założenia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

 

Priorytety

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu.

Budżet

Siedmioletni budżet programu wynosi 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.Z możliwości programu skorzysta ponad 4 miliony młodych ludzi – studentów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą.

 


 

Dnia 30.09.2015 r. przeprowadzono rekrutację dla klasy IIb w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznym, kwalifikującą na wyjazd na praktyki zagraniczne w ramach programu Erazmus plus. W dniach od 15.05.2016-11.06.2016 r. uczniowie odbędą staże w Lipsku. Od 1.10.2015 cała klasa wraz osobami rezerwowymi rozpoczęła realizację programu kulturowo – pedagogiczno -językowego.

 

1.

Wegner Małgorzata

28    

2.

Szwec Anna

27    

3.

Tomaszewska Natalia

27    

4.

Dziarnowska Judyta

26   

5.

Kunek Filip

22   

6.

Ciok Małgorzata

19

7.

Schweda Anna

19   

8.

Hermann Aleksandra

18    

9.

Kuś Daria

18  

10.

Lange Natalia

18  

11.

Kamińska Elwira

17  

12.

Kucharczyk Sandra

15  

13.

Matyja Marta

15   

14.

Urban Aleksandra

14

15.

Słupikowski Marcin

12   

16.

Łoś Paulina

11

17.

Łagowski Jakub

10  

18.

Steckiewicz Szymon

10   

19.

Kołata Jakub

8

20.

Kopka Karina

nowe uczennice

w klasie

21.

Martyna Will

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy już w Niemczech na praktykach... 

 

16 osobowa grupa uczniów z klasy II b Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywa obecnie praktykę zawodową w Niemczech w ramach realizacji projektu pt. "Dobry start w życie zawodowe" unijnego programu edukacyjnego Erasmus +.

 

Staż trwa 4 tygodnie od 16.05. do 11.06.2016r. i został zorganizowany przez organizację goszczącą - firmę Vitalis. Młodzież odbywa go w zakładach w następujących gastronomicznych w Lipsku i miejscowości Schkeuditz:

 

1.    FirmaVitalis:              Wegner Małgorzata, Szwec Anna, Łagowski Jakub,Słupikowski Marcin

2.         DHL:                                      Kunek Filip, Kamińska Elwira

3.         Mensa am Park:                     Schweda Anna, Hermann Aleksandra

4.         Mensa am Elsterbecken:        Kuś Daria, Lange Natalia

5.         Mensa Peterssteinweg:           Dziarnowska Judyta, Matyja Marta

6.         Mensa Academica:                 Tomaszewska Natalia, Ciok Małgorzata

7.         Mensa Liebigstrasse:                   Steckiewicz Szymon, Kołata Jakub

 


Głównym celem stażu jest jest stworzenie uczniom możliwości poszerzenia umiejętności zawodowych w branży gastronomicznej, zwiększenie kompetencji językowych i społecznych. Uczestnicy projektu przyswajają sobie wiedzę w zakresie zastosowania nowych technologii, obsługiwania nowoczesnego sprzętu, zapoznania się ze strukturą i organizacją pracy niemieckich zakładów gastronomicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Nabyte przez uczestników nowe kwalifikacje zostaną potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami Europass, ECVET i  stosownymi zaświadczeniami krajowymi.

 

Integralną częścią stażu jest bogaty program kulturowy, w którym młodzież obecne uczestniczy. Obejmuje m. in. wycieczkę do Drezna, dwudniowy pobyt w Berlinie,  zwiedzanie Lipska i okolic oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.

 

W trakcie odbywania praktyki beneficjenci projektu spotykają się i nawiązują kontakty z młodzieżą Niemiec i z różnych krajów Unii Europejskiej. Obecnie w ośrodku przebywa młodzież z Portugalii, Czech, i Hiszpanii.

 

Pierwsze dwa tygodnie praktyki minęły pod znakiem ogromnej ilości pozytywnych wrażeń, poznawania nowych miejsc, zawierania znajomości, poszerzania nowych umiejętności zawodowych, nabywania nowych doświadczeń osobistych. Uczniowie zgodnie informują o bardzo przyjaznym nastawieniu pracowników do polskich praktykantów w poszczególnych zakładach pracy. Atmosfera w grupie sprzyja integracji.

 

Zagraniczna praktyka uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odpowiada potrzebom rozwoju kwalifikacji zawodowych umiejętności językowych kompetencji społecznych stażystów, ponadto motywuje ich do dalszej nauki zawodu, a w przyszłości z pewnością pozytywnie wpłynie na lokalny rynek pracy.

 

W sobotę 21 maja odbyliśmy zaplanowaną wycieczkę do stolicy landu Saksonia - Drezna. Na dworcu głównym odebrał nas pan przewodnik Witold Horoch, który wyruszył z nami na zwiedzanie miasta, zwanego miastem baroku ze względu na wiele znajdujących słynnych zabytków z tego okresu.

Mijaliśmy kolejno poszczególne zabytki zatrzymując się przy nich, słuchając o związkach tych miejsc z Polską poprzez postać króla Augusta II Mocnego. Zobaczyliśmy m.in. Stare Miasto, odbudowany w 2004 kościół Frauenkirche, jedyną w mieście katedrę katolicką Hofkirche, w której znajduje się urna z sercem Augusta II Mocnego. Zachwycaliśmy się jedną z najbardziej znaczących budowli późnego baroku w Europie, perłę architektoniczną miasta - Zwinger. Obecnie w tym kompleksie muzealnym odwiedzić można galerię z obrazami dawnych mistrzów tak jak Tycjan, Rubens czy Rembrandt oraz zbiory porcelany, w których znajduje się zarówno chińska porcelana z XV wieku, jak i znane w całych Niemczech wyroby porcelanowe z Miśni. Podziwialiśmy także operę Sempera (Semperoper) i wiele innych zabytków.

Po rozstaniu z przewodnikiem chętni mieli okazję rozkoszować się urokiem miasta, pospacerować promenadą spacerowo-widokową - Tarasami Brühl'a (Brühlische Terasse), z których rozciąga się niezwykły widok na Łabę i leżące naprzeciw nowe miasto, w otoczeniu reprezentacyjnych budynków, jak Akademia Sztuki i Albertinum z galerią Neue Meister, czy też zajrzeć Jarmark Wiosenny i skosztować słynnych niemieckich pieczonych kiełbasek (Bratwürstchen). Drezno cieszy się światową sławą jako miasto muzyki. Zachwycają nie tylko opera, filharmonia ze swoimi orkiestrami i artystami. Przez cały rok organizowane są międzynarodowe festiwale, ekscytujące produkcje teatralne i taneczne. My przez chwili kilka będąc na ulicy Prager Straße uczestniczyliśmy w największym w Europie festiwalu starego jazzu Dixieland.

Zauroczeni miastem wieczorem wróciliśmy do Schkeuditz. Po obiadokolacji podsumowaliśmy dzień na tarasie letnim restauracji hotelowej, po czym wieczorem, po całym dniu wrażeń odpoczywaliśmy w pokojach hotelowych.

 

 

Kalendarz

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2024
 

Nr konta RR

44 8162 0003 0000 0361 2000 0010

Perspektywy 2021

BIP

DBI

Patronat

Współpraca

Twarzoksiążka